تاسیسات و نگهداری

تاسیسات و نگهداری: با بهره گیری از افراد مجرب و متخصص در امور تاسیسات ونگهداری مجتمعات فروشگاه ها و کارخانه ها با بهترین پرسنل و به سرفه اقتصادی در خدمت شما مدیران باشیم.

 برق 220 – شرکت اورژانس برق روشنک

هزینه ها:

مجتمع مسکونی حداقل 15 واحد هر واحد ماهیانه 14 تومان.

مجتمع تجاری حداقل 20 واحد هزینه هر واحد ماهیانه 18 تومان.

پاساژ حداقل 30 باب مغازه هزینه ماهیانه 22 تومان.