علل آتش سوزی براثر برق

علل آتش سوزی براثر برق
یکی از عواقب استفاده از نیروهای متفرقه در امور برق می باشدکه دوره های حرفه ای و تحصیلات مربوطه را نداشته اند که باعث استفاده از اجناس نا مرقوب و یا استفاده نادرست در شرایط نامناسب می شود. به طوره مثال سیم اصلی یک واحد اپارتمانی باید حداقل سطح مقطع 4 میلیمتر را داشته باشد به اصطلاح سیم 4 تا بتواند تمامی باره مصرفی منزل را در اوج مصرف و یا گذشت زمان و فرسودگی کابل تحمل کند که به تازگی برای کاهش هزینه از سیم های غیر استاندارد و ضعیفتری استفاده می شود .دیگر عوامل در اتش سوزی در منزل و کارخانه ها نا آگاهی عام نصبت به وسایل مورد استفاده روزانه است در فصل سرما به تعداد دیده میشود اتش سوزی بر اثر برق، که علت ان استفاده از سیم نامرغوب داخل واحد ویا استفاده از سیم سیار ویا سه راهی بدون سیم در مسیر جریان اجاق برقی ها و بخاری برقی ها می باشد .مصرف برق کلیه وسایلی که گرم کننده میباشد بسیار بالا و خطر ناک میباشد .به طوره مثال به گزارش بیشتر اتش نشانی استفاده از سیم سیار نامناسب که برایه تلویزیون تعبیه شده و در فصل سرما برایه بخاری استفاده می نمایند و در زمانه خواب ساکنین سیم سیار اب شده از شدت جریان زیاد و به فرش کاغذ دیواری و یا پرده اسابت مموده وباعث اتفاقات هولناکی می شود.